Phiếu điểm thưởng

Ways to earn rewards

Phiếu điểm thưởng

Phiếu điểm thưởng

1 điểm cho mỗi 100,000.00 chi tiêu

Mỗi chi tiêu 100.000đ = 1 Phiếu điểm thưởng